fbpx

Konkurs świąteczny

Konkurs świąteczny BIOSOMA. Regulamin

1
Regulamin konkursu
„Konkurs świąteczny”

§ 1.Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1.
„Konkurs”

konkurs „Konkurs świąteczny” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2.
„Organizator”

BIOSOMA, Paszowice 339, 59-411 Paszowice, NIP 6951365112

3.
„Uczestnik”

zarejestrowany użytkownik portalu facebook.com, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
4.
„Komisja”

Komisja Konkursowa składająca się z Organizatora.


§ 2. Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2.
Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu
społecznościowego facebook.com.
3.
Konkurs rozpoczyna się 07 grudnia 2020 r. o godz. 16:45, a kończy 16 grudnia 2020 r. o godz. 23:59.
4.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).


§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1.
Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu instagram.com lub facebook.com będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora
a także członkowie najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3.
Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.


§ 4. Zasady Konkursu
1.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu facebook.com,
posiadający aktywne konto, którzy umieścili komentarz odpowiadający zadaniu konkursowemu.
2.
Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie komentarza umieszczonego
przez Uczestnika na zasadach określonych poniżej.
3.
Facebook
Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu komentarza pod postem konkursowym, w którym opisuje komu chciałby sprawić prezent i dlaczego właśnie tej osobie.
4.
Odpowiedzi będą moderowane. Odpowiedzi zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadań nie będą brane pod uwagę, tj. nie będą przedmiotem oceny Komisji.
6.
Uczestnik Konkursu oświadcza, że komentarz nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste , dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 . Nagrody
1.
Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią: 

1 x zestaw prezentowy Anti Aging Odmładzający
Koszt jednego zestawu to 169 PLN
Ceny zawierają 23% VAT

3 x serum dwufazowe All in One
Koszt jednego zestawu to 75 PLN
Ceny zawierają 23% VAT

2.
W konkursie nagrodzone zostaną w sumie 4 osoby. Nagrody zostaną wysłane pod adres podany w zgłoszeniu. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
3.
W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.
.
§ 6 . Rozstrzygnięcie Konkursu
1.
Do dnia
17 grudnia 2020 Komisja wybierze wśród Uczestników 1 głównego zwycięzcę („Zwycięzca”) oraz Komisja wybierze wśród Uczestników trzy wyróżnione osoby („Wyróżnienia”), których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa przy ocenie zadań konkursowych weźmie pod uwagę kreatywność Uczestników tzn. zostanie nagrodzony najciekawszy opis.
2.
Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka
4.
Organizator, poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków
związanych z przekazaniem Nagrody.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.
Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres BIOSOMA 59-411 Paszowice, Paszowice 339 z dopiskiem “Reklamacja konkursu świątecznego”.
2.
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nie uzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
3.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
4.
Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


§ 8 . Dane osobowe
1.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2.
Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania
Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
4.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu.

§ 9 . Postanowienia końcowe
1.
Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem:
https://biosoma.pl/biosoma/konkurs-swiateczny/
2.
Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego komentarza na następujących polach eksploatacji:
a)
utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu-i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
b)
zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części
utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;
c)
udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w
innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności
w serwisach społecznościowych;
d)
nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części
utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń
elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią
audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
e)
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek

3.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany
z facebook.com . Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że
udostępnia informacje podmiotowi innemu niż facebook.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

Translate »